Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

Koper

De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via TixFix voor een Evenement;

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van TixFix

Boeking

Het totstandbrengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement

Entreegelden

De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen;

Evenement

De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie

De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

Organisator

De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst

De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;

Ticket

Het toegangsbewijs tot een Evenement;

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van TixFix worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets.

Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden accoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 tixfix.nl treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. TixFix is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via TixFix een Boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst. TixFix verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets door TixFix aan de koper vindt plaats namens de organisator.

3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. TixFix kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de totstandgekomen overeenkomst niet nakomt.

3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor Koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets

4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via tixfix.nl.

4.2 De door TixFix geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door TixFix aan de Koper ter beschikking gesteld.

4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of TixFix niet toegestaan:

  • De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
  • De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

4.4 indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van TixFix of Organisator, kan TixFix en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

4.5 TixFix en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.

4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door TixFix op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.

4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 TixFix kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

5.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal TixFix aan de Koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van Ticketgelden. Het kan voorkomen dat een Organisator TixFix verzoekt tot restitutie over te gaan, in welk geval TixFix wederom slechts handelt als bemiddelaar namens de Organisator.

5.3 TixFix kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

5.4 Indien en voor zover TixFix tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

5.5 TixFix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval TixFix door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is TixFix gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

5.6 Voor zover aansprakelijkheid van TixFix uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van TixFix.